Projektdirektiv – ett av de viktigaste dokumenten i ditt projekt

Projektdirektivet är precis som det låter, projektbeställarens direktiv till projektledaren. Projektdirektivet har som syfte att beskriva och avgränsa projektet, definiera mål samt att göra en uppskattning av kostnad, tid och resursbehov. Det är ett viktigt underlag för både projektbeställaren och projektledaren.

Ett projektdirektiv är en övergripande beskrivning av ett projekt. Det kallas också projektdefinition, uppdragsbeskrivning, projektspecifikation eller idébeskrivning. Projektdirektivet utgör själva ramverket för projektet och ska tydligt definiera vad som ingår men också vad som inte ingår.

Projektdirektivet skapas tidigt

Projektdirektivet skapas i projektets initiala fas, i förstudien, för att lägga grunden och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt projektresultat. Om ändringar behöver göras måste det godkännas av beställaren.

Ett tydligt och strukturerat projektdirektiv är avgörande för att projektledaren och projektgruppen ska få en klar bild över vilka förväntningar som finns på projektet.

En mall underlättar

För att skapa bra förutsättningar inom din organisation bör det skapas en mall för Projektdirektivet som kan återanvändas vid varje projekt. Då skapas en tydlighet kring hur ni arbetar och risken för missförstånd minskar.

Vad som ska ingå i ett projektdirektiv kan se olika ut beroende på organisation och typ av projekt. Men punkterna nedan är en bra början:

 • Bakgrund och Nuläge
 • Syfte och Idé
 • Mål
 • Krav och villkor
 • Målgrupp och Intressenter
 • Organisation
 • Tidplan
 • Kostnads- och Nyttokalkyl
 • Finansiering
 • Kvalitetssäkring
 • Övertagande och Acceptans
 • Effekthemtagning

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att skriva din kravspecifikation? Kontakta oss så tittar vi på ett upplägg. Hör av dig till Lisa Åkergren,

Kontakta oss för mer information