Allmänna villkor

§ 1 Tillämplighet
Dessa villkor gäller vid företagsintern och öppen, schemalagd utbildning som genomförs av bolag i Peter & Partners regi.

§ 2 Avtal
Dessa villkor bifogas alla avtal som specificerar utbildning. Dessa villkor är en del av avtalet. I avtalet anges dess giltighetstid.

§ 3 Kontraktshandlingar
Uppdraget kan regleras av andra kontraktshandlingar än dessa villkor och ovan nämnda avtal.

Övriga kontraktshandlingar kompletterar dessa villkor. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i kontraktshandlingarna gäller en senare tillkommen handling före en tidigare kommen handling.

Dessa villkor gäller dock alltid om ej annat avtalats.

§ 4 Uppdrag
Peter & Partner tillhandahåller kursledning, lärare och erforderligt kursmateriel samt i de fall utbildningen drivs i av Peter & Partner tillhandahållen kurslokal, lokaler, datorutrustning och annan materiel, som behöver användas för utbildningen.
Vid företagsintern utbildning som drivs i av kunden tillhandahållna lokaler, svarar kunden för lokaler, datorutrustning och annat materiel.

Företagsintern utbildning genomförs på, av kunden och Peter & Partner, överenskommet arbetssätt. Om arbetssätt inte angivits, bedrivs utbildningen enligt Peter & Partner-metoden.

§ 5 Bekräftelse
Orderbekräftelse skickas från Peter & Partner till kunden efter accept på order/uppdrag.

§ 6 Kallelse
Kallelse till kursdeltagare ombesörjs av Peter & Partner vid bokning av öppna schemalagda utbildningar. Vid företagsintern utbildning ombesörjs kallelserna till kursdeltagarna av kunden, såvida inte annat överenskommits.

§ 7 Kursinformation
Samtliga kurser pågår 09:00-16.00 om inget annat överenskommits.

§ 8 Organisation, kursledningsgrupp
Vid omfattande företagsinterna projekt kan kunden och Peter & Partner tillsammans bilda en kursledningsgrupp. Kursledningsgruppen (kursledningen) skall besluta om hur utbildningen praktiskt skall genomföras.

§ 9 Äganderätt till utbildningsinnehåll mm
Äganderätten till kursmateriel, kursinnehåll, kursens uppläggning och genomförande tillkommer Peter & Partner.

Med kursmateriel avses i denna punkt allt materiel Peter & Partner framtagit själv eller genom underleverantör och som används i undervisningen.

§ 10 Sekretess
Information om kursmaterielen och innehållet liksom tekniken för kursens uppläggning och genomförande får inte av kunden utan Peter & Partners medgivande vidareförmedlas till tredje man.

Inte heller förhållanden i övrigt som gäller relationerna mellan parterna enligt dessa villkor får vidareförmedlas till utomstående tredje man.

§ 11 Uppdragets pris
Priser och rabatter för utbildning framgår av bifogad prisbilaga, offerter eller annan skriftlig överenskommelse.

§ 12 Betalning
Betalning sker mot faktura. Fakturering vid företagsinterna utbildningar sker i direkt anslutning till första kursstart om inte annat överenskommits.

Fakturering vid öppna utbildningar sker i direkt anslutning till kursstart.

Faktura skall betalas inom 30 dagar från dagen för faktura. Är parterna oense om någon del av fakturan, skall ostridigt belopp betalas inom angiven tid. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

§ 13 Mervärdesskatt
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

§ 14 Resor och traktamente
Vid företagsinterna utbildningar, ej anordnade i Peter & Partners egna lokaler, debiteras rese- och traktamentskostnader för lärare. Debitering sker enligt statliga normer.

§ 15 Om- och avbokningsregler
Företagsintern utbildning: Bokningen kan kostnadsfritt om- eller avbokas fram till 30 dagar innan kursstart. Vid senare av- eller ombokning, debiteras hela kursavgiften vid ursprunglig kursstart. Önskemål om flyttning av företagsinternt kurstillfälle skall meddelas Peter & Partner senast 14 dagar före kursstart. Flyttning av kurstillfälle kan göras kostnadsfritt en gång inom fyra månader.

Öppen schemalagd utbildning: Bokningen kan kostnadsfritt avbokas fram till 30 dagar innan kursstart. Därefter är bokningen bindande, men inte personbunden. Platsen kan överlåtas till en företagskollega. Vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart, debiteras hela kursavgiften.

Fram till och med 14 dagar innan kursstart kan kunden kostnadsfritt välja att boka om sig till ett annat kurstillfälle (gäller samma typ av kurs). Dock debiteras kostnaden vid det ursprungliga utbildningstillfället. Detta gäller en gång inom 6 månader.

Vid av-/ombokning 0-14 dagar innan kursstart erhålls 50 % rabatt vid nybokning av samma kurs om den nya bokningen görs i samband med avbokningen. Vid styrkt sjukdom debiteras 1 000 kr för ombokning, för att täcka administration och andra fasta kostnader.

§ 16 Restriktioner från myndigheter

Vid nationella eller regionala restriktioner från myndigheter angående fysiska möten ställs de fysiska utbildningarna om till digitala per automatik.

§ 17 Tvist
Eventuell tvist skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

§ 18 Force Majeure
Om part förhindras att fullgöra avtalet på grund av omständighet utanför dennes kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller motparts underleverantör förhindras att fullgöra leverans på grund av omständighet som anges här, skall detta medföra befrielse från påföljder enligt avtalet.

Part som önskar åberopa omständighet som anges i denna punkt skall snarast underrätta den andra parten därom genom ett skriftligt meddelande. Part skall också underrätta den andra parten skriftligen, så snart omständigheterna upphör att hindra avtalets fullgörande.

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information