Konflikt i gruppen

Emmas team står inför utmanande tider med ökande spänningar och konflikter som sträcker sig utanför arbetsrelaterade frågor. För att hantera detta proaktivt, har Emma valt att använda sig av Thomas-Kilmanns verktyg TKI. Genom detta verktyg vill Emma försöka förstå och bemöta tre av gruppmedlemmarnas konfliktstilar på ett konstruktivt sätt.

Situationen har eskalerat mellan Jennifer och Samir. Efter en dispyt, där Samir använde aggressiva och opassande kommentarer, valde Jennifer att lämna mötesrummet. Kim, som blev vittne till samtalet, försökte medla genom att lugna Samir och övertala Jennifer att återvända för att gemensamt lösa konflikten.

Emmas analys pekar på följande konfliktstilar inom teamet:

 • Samir uppvisar en konfronterande stil (Kamp), där han inte drar sig för att tydligt uttrycka sina åsikter, även om det skadar relationer.
 • Jennifer tenderar att använda en undvikande stil, där hon drar sig tillbaka från konflikter i stället för att ta itu med dem direkt.
 • Kim har en medgivande stil, fokuserad på att upprätthålla harmoni och balans inom gruppen.

Med dessa insikter har Emma utformat en plan för att effektivt hantera varje medarbetares unika konfliktstil:

 1. Samir (Kamp):
  • Coachning: Emma kommer att coacha Samir i att utveckla en mer inkluderande och lyhörd kommunikationsstil. Detta inkluderar att uppmärksamma andra perspektiv och vikten av att bibehålla goda relationer även under meningsskiljaktigheter.
  • Feedback: Regelbunden och konstruktiv feedback ges till Samir för att förbättra hans interaktioner och konflikthantering.
 2. Jennifer (Undvikande):
  • Uppmuntran och stöd: Emma kommer att uppmuntra Jennifer att dela sina åsikter och visa att hennes bidrag är värdefulla. Detta kan omfatta verktyg och tekniker för att öka hennes självförtroende i konfliktsituationer.
  • Konflikthanteringsträning: Att tillhandahålla träning i konstruktiva konflikthanteringsmetoder som kan hjälpa Jennifer att bli mer aktiv och engagerad.
 3. Kim (Medgivande):
  • Roll som medlare: Kim får en utökad roll som medlare, där hans naturliga förmåga att återställa harmoni kan formaliseras och stärkas.
  • Stärka självförtroendet: Utbildning och stöd ges för att Kim ska kunna försvara sina egna åsikter när så behövs, vilket är avgörande för både personlig och professionell utveckling.

Emmas hoppas att hennes plan kommer att adressera de nuvarande konflikterna, samtidigt som det stärker teamets sammanhållning och produktivitet på lång sikt.

Kontakta oss för mer information