Processledning för Vård & Omsorg

Peter & Partner erbjuder en riktad utbildning inom processledning till personal som lyder under Socialstyrelsens författningssamling. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beslutades i juni 2011.

Socialstyrelsen ställer i och med detta krav på exempelvis:

 • Att verksamhetens processer skall identifieras,beskrivas och fastställas.
 • Inom varje process skall de aktiviteter som ingår identifieras och deras inbördes ordning skall bestämmas.
 • Verksamheten skall utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

​Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer och annan berörd personal som påverkas av Socialstyrelsens föreskrifter och råd om ledningssystem för systematiskt  kvalitetsarbete.

Ur Innehållet

Att arbeta processinriktat innebär ofta att man behöver börja se på sin verksamhet på ett delvis nytt sätt. Det är lätt att det blir fel i början, vilket kan bli kostsamt och tidsödande att rätta till senare.

 • Vilka krav ställer Socialstyrelsens ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”?
 • Grundläggande genomgång om begreppet processledning.
 • Att identifiera, beskriva och fastställa processer på ett okomplicerat och praktiskt sätt.
 • Att genomföra riskanalys och hantera risker.
 • Betydelsen av delaktighet och medverkan hos personalen i processarbetet.
 • Systematiskt förbättringsarbete
 • Riskanalys
 • Utredning av avvikelser – klagomål och synpunkter
 • Dokumentationsskyldighet

Upplägg

Utbildningen varvar teoripass med realistiska praktiska gruppövningar. Utbildningen följer den välkända Processmodellen, som betonar ledarskap, delaktighet och enkelhet och fokuserar på vad som är praktiskt möjligt att genomföra i en organisation. Med hjälp av väl valda övningar får kursdeltagaren de färdigheter som krävs för att som ledare praktiskt arbeta med processtyrning i sin organisation.

Mål

Målet med utbildningen är att kursdeltagaren efter genomförd utbildning skall ha uppnått sådana kunskaper och färdigheter inom processledning att han eller hon direkt kan tillämpa dessa i sin verksamhet.

Låter detta som en kurs för dig? Anmäl dig redan idag!

Är du fortfarande osäker, hör av dig så tar vi en diskussion. 

Boka nu

Kontakta oss för mer information