SAM - utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

På alla arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Utbildningen ger kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp, vilka regler och krav som styr arbetsmiljöarbetet. Utbildningen visar på nyttan av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, stor vikt läggs vid den praktiska tillämpningen. Du får användbara metoder och tips för att komma igång och/eller stärka ert befintliga systematiska arbetsmiljöarbete. Du får även verktyg för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud/arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvariga

Innehåll

 • Lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljöarbetet
 • AFS 2001:1; innehåll, krav, tillämpning
 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
 • Risk- och konsekvensbedömningar
 • Handlingsplan
 • Fysiska, organisatoriska och sociala aspekter
 • Roller, samverkan, uppgiftsfördelning
 • Medarbetarens delaktighet och ansvar
 • Kunskapskrav
 • Rutiner, instruktioner, policyer; kravställda och situationsanpassade
 • Dokumentationskrav
 • Nytta, vinster och effekter av ett systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
 • Modeller, verktyg
 • Praktisk tillämpning, övningar utifrån verklighetsbaserade situationer
 • Diskussioner

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagarna

 • Ha ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
 • Förstå och praktiskt kunna tillämpa föreskrifterna i den dagliga verksamheten
 • Ha insikt om samverkan, delaktighet och påverkansmöjlighet 

Kursinformation

Antal dagar: 1
Pris: 4 500 kr
Typ: Öppen & Företagsintern

Kurstillfällen

10 mars, Jönköping