Startskottet för Kommunens Friskvårdsprojekt -Elias

I kommunen Frostvik arbetar ca 5 000 personer. Hälsostatistik och medarbetarundersökningar har tydligt visat på behovet av förbättrade hälsobefrämjande insatser. En ökande trend i sjukfrånvaro och rapporter om stressrelaterade problem bland de anställda ringar in problemet och lyfter fram behovet av omedelbara åtgärder. Kommunledningen har därför valt att göra en satsning för att vända på denna trend.

Elias arbetar som projektledare i kommun och har blivit tillfrågad att driva detta projekt, från start till mål. Han är väldigt glad över förtroendet och ser fram emot uppgiften. Genom att satsa på detta initiativ, ser Elias en stor potential för att positionera kommunen som en föregångare inom offentlig sektors hälsobefrämjande arbete. Han är övertygad om att framgången med detta projekt kommer att fungera som en modell för andra kommuner och organisationer och visa att strategiska investeringar i anställdas hälsa kan leda till omfattande positiva effekter på både individ- och organisationsnivå.

Då projektets beställare inte har en klar vision och välspecificerade mål måste Elias börja med att skapa detta.

Projektets syfte

Det första steget för Elias är att fastställa ett tydligt syfte med projektet. Han börjar med att samla in information och synpunkter från olika avdelningar inom kommunen som kommer att beröras av friskvårdsinitiativet. Genom intervjuer och workshops samlar Elias insikter om de huvudsakliga hälsoutmaningarna som medarbetarna står inför. Detta hjälper honom att skapa en grundläggande förståelse för projektets övergripande syfte: att förbättra den fysiska och mentala hälsan hos kommunens anställda.

Definiera projektets mål

För att säkerställa att projektets mål är både klart och uppnåeligt, använder Elias verktyget SMART. Det är en akronym som står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Han definierar följande SMARTa mål:

Senast Q4 2024 implementerat ett hälsoprogram, bestående av motionsaktiviteter på arbetstid, där minst 70 % av deltagarna upplever ökat välmående på sin arbetsplats.

Övertyga ledningen

Att definiera och få acceptans för sitt mål är inte utan utmaningar. Elias stöter på skeptiska röster inom kommunen som ifrågasätter projektets genomförbarhet givet befintliga budgetbegränsningar. För att övervinna detta använder Elias data och forskning som visar på de långsiktiga besparingarna och produktivitetsökningen som hälsofrämjande program kan medföra. Han arbetar också för att bygga allianser med nyckelpersoner som kan agera ambassadörer för projektet internt.

Genom att använda en genomtänkt metodik och engagera sig i omfattande kommunikation lyckas Elias fastställa och få acceptans för projektets mål. Med ett starkt mandat från både ledning och anställda är projektet nu välpositionerat för nästa fas – att planera och implementera de aktiviteter som ska leda till de uppsatta hälsomålen.

Kontakta oss för mer information