Star

STAR är ett kraftfullt verktyg som behandlar värderingar och skapar samsyn i organisationer. Styrkan med verktyget ligger i att det får individer att ta ställning till situationer/frågor som tagits fram av organisationens ledare och chefer. Verktyget bygger också på att få fram åsikter, värderingar och tankar runt aktuella ämnesområden inom specifika verksamheter.

STAR skiljer sig från traditionell utbildning, då  både individens ochs teamets kunskap och värderingar lyfts fram. STAR stärker medarbetare genom diskussioner och erfarenhetsutbyte. Verktyget klargör var samsyn, oenighet eller tveksamhet råder.

STAR-metoden syftar till att skapa förståelse, men bidrar också till att skapa identitet och stärka team, chefer och medarbetare genom diskussioner, lärande och erfarenhetsutbyte.

Hur går det till?

Inför
Tillsammans med oss väljer ni ut ett antal verklighetsbaserade frågor där vi utgår från er verksamhet och önskade områden.

Under
Under seminariet, som ofta är en halvdag, guidar STAR-ledaren er igenom valda frågeställningar. Deltagarna tar ställning, för en diskussion och tillsammans arbetar fram en samsyn i frågeställningarna.

Efteråt
Vi sammanställer resultatet av seminariet och presenterar det i en rapport som ni får till er.

Kontakta oss

Tillfällen för den öppna kursen

,