Riskanalys

Ladda ner vår mall längre ner på sidan!

Varje projekt bör inkludera en riskanalys i sitt projektarbete. Riskanalys och riskhantering är konsten att identifiera och reagera på risker genom hela projektets livscykel i relation till projektmålen. Projektrisker innebär en förståelse för potentiella problem som kan uppkomma i projektet samt vilka konsekvenser dessa kan medföra. Målet med riskhantering i projekt är att minimera potentiella risker och samtidigt maximera potentiella möjligheter.

En riskanalys består av flera olika steg:

 1. Identifiera riskerna
 2. Värdera dessa risker
 3. Prioritera vilka som skall åtgärdas
 4. Ta fram reservplan

I en riskanalys bör åtminstone Projektledare och Projektdeltagare delta. Det kan också vara klokt att ta med erfarna kollegor.

Hur ofta?

En första riskanalys bör göras i förstudiefasen för att sedan följas upp i planeringsfasen. Därefter ska den göras kontinuerligt under genomförandefasen:

 • Inför viktiga beslut och etapper
 • Inför dyra upphandlingar
 • Vid förändrade projektförutsättningar
 • Ny projektledare
 • Hantera risker

Ett vanligt sätt att hantera en identifierad risk är att använda begreppen nedan:

 • Eliminera
 • Minimera
 • Observera

Miniriskanalys

Ett verktyg som man kan använda är Minirisk, det innebär att man ska:

 • Identifiera riskområden/händelser med t ex brainstorm-teknik. Det är viktigt att tydliggöra i formuleringen vad risken handlar om och hur det påverkar projektet. Risker inleds alltid med: Det är en risk att …
 • Bedöm sannolikheten för att de inträffar. Respektive risks sannolikhet, S, bedöms (1-5, där 5 är störst sannolikhet).
 • Bedöm konsekvensen (påverkan) om de inträffar, P. (1-5, där 5 är störst konsekvens).
 • Beräkna riskvärdet. Ett riskvärde beräknas per risk, RV=S*P
 • Besluta om åtgärd. En handlingsplan för att eliminera risken eller mildra konsekvensen tas fram för händelserna med störst riskvärde.

 

minirisk

Behöver du hjälp med din riskanalys eller något annat i din Projektledarroll?

Kontakta gärna oss för rådgivning och stöd. Du når oss enklast via Lisa Åkergren, , 0735-45 01 38

Riskanalys mall

Kontakta oss för mer information