Vår Pedagogik

Peter & Partners utbildningar utgår ifrån Problembaserat lärande med beprövade metoder och som anpassas efter kursdeltagarnas förkunskaper och erfarenhet.

Fortbildning av yrkesverksamma syftar till att deltagarna snabbt skall kunna omsätta vunna kunskaper i praktisk tillämpning. Ofta är kompetensutvecklingsinsatserna relativt korta. Det ställer stora krav på att teori och praktik tillämpas på ett sådant sätt att deltagarna kan reflektera och omsätta dem i sin egen situation. Detta gäller speciellt inom ämnesområden som är starkt erfarenhetsbaserade t.ex. ledarskap, projekt, försäljning med flera, och som till sin natur innehåller få fall som är helt fel eller helt rätt.

Våra utbildningar genomförs ofta med kortare gemensamma genomgångar av teori och praxis, där praktiska exempel ligger till grund för resonemanget. Detta varvas sedan med diskussioner, där kursdeltagarnas egna situationer hamnar i fokus, kopplat till teorin.

För att omsätta teorin i mer praktiskt tillämpbara modeller, genomför utbildaren övningar, både enskilt och i grupp, där alla får en möjlighet att analysera och utvärdera möjligheterna med det som sagts och diskuterats. Tanken är att man på så sätt direkt ska omsätta teori i praktisk tillämpbarhet.

Även om deltagarnas egna verksamheter, frågeställningar och eventuella problem utgör en grund för diskussioner och övningar så förekommer det ofta exempel från olika branscher i syfte att lägga grund till ett bättre resultat.

Illustrationen här nedan är ett sätt ett beskriva hur vi förenar tre viktiga hörnstenar i vår syn på pedagogisk modell och lärande för vuxna människor i arbetslivet.

Illustrationen är ett sätt ett beskriva hur vi förenar tre viktiga hörnstenar i vår syn på pedagogik