Vikten av att göra en riskanalys

Riskanalys

Du som projektledare har en mängd olika verktyg till ditt förfogande som du kan använda för att öka dina chanser att lyckas med ditt projekt. Ett av dessa verktyg är Riskanalys. Vad innebär det att analysera projektets risker och vilka fördelar kan det generera för dig och ditt projekt?

Genom att analysera projektets risker kan du som projektledare både upptäcka och hantera eventuella problem som kan uppstå under projektets gång. Det ger dig möjligheter att identifiera potentiella risker på ett tidigt stadium. Genom att skapa en tydlig förståelse för vilka risker som kan uppstå kan du skapa en strategi för att hantera dessa. På så sätt kan du undvika att behöva möta oväntade situationer senare i projektet. Det i sin tur hjälper dig att undvika onödiga förseningar, ökade kostnader och problem som annars skulle kunna leda till negativa konsekvenser.

En risk är alltid negativ

Viktigt att komma ihåg är att en risk ALLTID är negativ, det vill säga om en risk inträffar påverkar den projektet på ett negativt sätt.

Ger dig strategier

Att göra en riskanalys innebär inte per automatik att du eliminerar alla risker som finns. Du hittar snarare olika strategier för att hantera riskerna. För att ge ett konkret exempel så kan du vid ett utomhusevenemang inte påverka vädret, det du däremot kan göra är att dela ut regnponchos vid eventuellt regn.

Riskanalysens två parametrar

I riskanalysen finns det två olika parametrar som ska bedömas, sannolikhet och påverkan. Sannolikheten att en viss risk inträffar samt påverkan på projektet om risken inträffar (oavsett vilken sannolikhetsbedömning som gjordes).

Miniriskanalys

Det finns olika sätt att göra en riskanalys. En metod är minriskanalys. Det innebär att man ska:

  • Identifiera riskområden/händelser med t ex brainstorming-teknik. Det är viktigt att tydliggöra i formuleringen vad risken handlar om och hur det påverkar projektet. Risker inleds alltid med: Det är en risk att …
  • Bedöm sannolikheten för att de inträffar. Respektive risks sannolikhet, S, bedöms (1-5, där 5 är störst sannolikhet).
  • Bedöm konsekvensen (påverkan) om de inträffar, P. (1-5, där 5 är störst konsekvens).
  • Beräkna riskvärdet. Ett riskvärde beräknas per risk, RV=S*P
  • Besluta om åtgärd. En handlingsplan för att eliminera risken eller mildra konsekvensen tas fram för händelserna med störst riskvärde.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information