Utveckla gruppen med FIRO

FIRO

Som mellanchef eller ledare spelar du en avgörande roll i att skapa och utveckla en framgångsrik arbetsgrupp. Att förstå och hantera dynamiken i gruppen är en nyckelkomponent för att uppnå mål och främja en sund arbetsmiljö. En vedertagen modell som kan vara särskilt användbar för dig är FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation), en teori som fokuserar på individuella behov och relationer inom en grupp. Det finns andra modeller som kommer fram till liknande resultat, exempelvis IMGD.

Vad är FIRO?

FIRO är en teoretisk modell som skapades av Will Schutz och fokuserar på de grundläggande mellanmänskliga behoven och relationerna inom en grupp. Modellen delas upp i tre huvudfaser: Tillhöra, Kontroll (rollsökning) och Öppenhet (samhörighet). Varje fas representerar olika dimensioner av hur människor relaterar till varandra i en grupp.

FIRO-Gruppens utveckling
Bild på olika faser enligt FIRO

1. Tillhöra

En ny grupp startar alltid i fasen Tillhöra och handlar om att vilja vara en del av gruppen och känna sig accepterad. Gruppmedlemmarna vill undvika konflikter och vill vara ledaren till lags. Som ledare är det viktigt att skapa en öppen och stödjande miljö där varje medlem känner sig välkommen och delaktig.

2. Kontroll (rollsökning)

En grupp som utvecklas kommer så småningom hamna i segmentet Kontroll. Fasen handlar om att vilja påverka och bli påverkad av andra i gruppen. Ofta formar medlemmarna undergrupper och börjar ifrågasätta varandra och sin ledare. De kan skapa konflikter för att nå sina mål. I denna fas är det viktigt att du som ledare balanserar maktförhållandena och skapar ett klimat där medlemmarna känner att de har befogenheter och är delaktiga i beslutsprocessen.

3. Öppenhet (samhörighet)

Lyckas gruppen utveckla sig vidare hamnar den till slut i fasen Öppenhet. I detta segment kan gruppen beskrivas som en mogen grupp där deltagarna visar en stor respekt för varandra och varandras kompetens. Gruppen hanterar problem och konflikter så fort de dyker upp och deltagarna visar även att de är nöjda med sin roll i gruppen och med gruppens aktiviteter. Att skapa en kultur av öppen kommunikation är avgörande för framgångsrikt samarbete.

Att tänka på som ledare!

  • En grupp som strävar mot målen samhörighet och effektivitet måste genomgå faserna i nämnd ordning för att lyckas.
  • Grupprocessens utveckling tycks vara cyklisk. Det innebär att en grupp som genom utveckling nått den tredje fasen – öppenhet – kommer då och då att återgå till de tidigare faserna, t.ex. p.g.a. att uppgiften faller utanför gruppens ram eller att en ny medlem tillkommer.
  • Ju mognare en grupp är desto kortare tid behöver gruppen för att återvända till den sista fasen.

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla din grupp kan någon av våra ledarskapsutbildningar passa. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information