Teamroller enligt Belbin

Teamroller Belbin

Genom att skapa en förståelse kring vilka människor som finns i din arbetsgrupp kan du lättare fördela arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och därmed få gruppen att fungera bättre. Ett verktyg du som ledare kan använda är Belbins forskning om Teamroller.

Vilka Teamroller finns?

Meredith Belbins teori identifierar 9 olika teamroller som varje individ naturligt kan anta under samarbete. Ofta är man inte en renodlad roll utan man kombinerar ofta flera. Genom att förstå dessa roller kan du som ledare bättre placera varje individ på rätt plats i gruppen baserat på deras styrkor och kompetenser. Rollerna som identifierades delas upp i tre olika segment:

Handlingsorienterad

  • Genomförare
  • Pådrivare
  • Slutförare

Relationsorienterad

  • Koordinator
  • Resursskapare
  • Teamarbetare

Tänkande

  • Idégivare
  • Utvärderare
  • Specialist

I ett idealiskt team finns alla dessa roller men för att ett team ska vara framgångsrikt krävs det ofta att fem eller sex roller är representerade. En roll som är extra viktig för att en grupp ska fungera är Koordinatorn som är bra på att hålla ihop teamet och får det att arbeta mot gemensamma mål.

Om det saknas någon roll i gruppen kan du vid en framtida rekrytering se till att just den rollen tillsätts.

Vad kännetecknar de olika rollerna?

Genomförare – planerar praktiska, genomförbara strategier och genomför dessa så effektivt som möjligt.

Koordinator – sätter fokus på teamets mål, ser till att alla bidrar och att arbetet som behöver göras delegeras på rätt sätt.

Pådrivare – är inriktad mot handling och resultat. Ger nödvändig drivkraft för att säkerställa att teamet fortsätter framåt utan att tappa fokus.

Idégivare – är innovatör, uppfinnare och mycket kreativ. Löser problem på ett okonventionellt sätt.

Resursskapare – extrovert och social person som för in nya saker i teamet. Gillar att kommunicera.

Utvärderare – ger ett logiskt perspektiv, gör en opartisk bedömning där så behövs, och summerar och väger teamets olika alternativ på ett objektivt sätt.

Teamarbetare – hjälper teamet att ta form. Använder sin mångsidighet för att identifiera arbete som behöver göras och slutför dessa arbeten på uppdrag av teamet.

Slutförare – är mest effektiv i slutet av ett arbete för att kvalitetssäkra standarden och ser till att eventuella misstag, avvikelser och detaljer korrigeras.

Specialist – expert på sitt område och driver engagerat sina synpunkter för att få dem beaktade i beslut som tas av teamet.

Sätta samman ett team

Om du som ledare får möjlighet att sätta samman ett team är Belbins Teamroller ett utmärkt verktyg att ha till din hjälp. Börja med att utgå från dig själv, vilka roller är framträdande hos dig? När du identifierat dina roller kan du enkelt se vilka övriga roller som du behöver till teamet och du tillsätter individer därefter.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information