Förändring -hur lyckas man?

Förändringsledning

Förändring kopplat till verksamhet innebär i grunden att man inför något nytt. Ibland rör det sig om mindre förändringar medan det ibland är större omvälvande förändringar. Omfattningen påverkar så klart förändringens komplexitet. Det är viktigt att komma ihåg att människor tacklar förändringar olika.

Här kommer några tips för dig som står inför förändringar i verksamheten:

  1. Ingen förändring borde ske för dess egen skull eller isolerat. Alla förändringsinsatser ska kunna kopplas till ett eller flera verksamhetsmål. Alla insatser i en verksamhet ska eftersträva att ske utifrån koppling till att nå ett mål.

  2. Definiera den värdeskapande effekten av den tilltänkta förändringen. Inkludera även en analys av alternativet att inte göra något alls. Beskriv hur det ser ut när vi genomfört förändringen och nått dess fulla effekt. Säkerställ den blir begriplig för andra.

  3. Glöm inte målet med förändringsinsatsen. Vad är det konkret som ska göras? Detta för att ringa in och begränsa insatsens omfattning. Det tenderar annars att breda ut sig okontrollerat i omfattning.

  4. Ta fram en genomförandeplan, kanske ska förändringen drivas i arbetsformen projekt?

  5. Förankra förankra! Kan aldrig nog underskattas. Vi människor hanterar förändringar på olika sätt. Det finns ofta en liten grupp som är nyfikna på det nya och ser möjligheter, men också en grupp som är klart negativa till förändringen. Någonstans mittemellan finns den stora gruppen som kan vara lätt positiva eller lätt negativa. Gemensamt brukar dock vara att den sistnämnda gruppen är lättpåverkad om man hanterar förankringen ordentligt, gärna genom att visa med goda exempel.

  6. Kommunicera kommunicera! Glöm inte att kommunicera förändringen i god tid innan, beskriv hur det kommer att gå till och vad resultatet förväntas bli. Återkoppla under genomförandets gång med uppdateringar så att alla ges en känsla av inflytande och kontroll i processen. Avsaknad av återkoppling skapar annars gärna svårtämjda spekulationer.

Lycka till med ditt förändringsarbete!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information