Att leda i förändring

Leda i förändring

Förändring är en naturlig del av vår vardag, både som individer, grupper och organisationer. Ibland sker förändringar så smidigt att vi knappt märker dem, medan andra gånger tar förändringen stora kliv och utmanar oss på nya sätt. Vår omgivning, våra vanor och vårt beteende ifrågasätts och gamla sanningar blir oaktuella. Dessa stora kliv sker inte alltid av vår egen vilja, särskilt inte i organisationer där individer har etablerade roller och sätt att arbeta.

Chefer spelar en central roll och har ett stort ansvar när det kommer till att genomföra omfattande förändringar inom en organisation. De står inför flera utmaningar när de försöker leda sina arbetslag i nya riktningar. Här är fem vanliga hinder som chefer kan stöta på vid övergripande organisationsförändringar och där du som ledare behöver hitta vägar för att överbrygga dessa hinder.

  1. Motstånd från medarbetare: Förändringsinitiativ kan möta motstånd från medarbetare som antingen inte förstår skälen bakom förändringen eller är rädda för att den kommer att förändra deras befintliga roller och ansvarsområden. Chefer bör skapa en miljö där medarbetare känner sig trygga att uttrycka sin oro, diskutera lösningar och känna att de har möjlighet att ta ansvar för förändringsprocessen.
  2. Brist på resurser: Chefer kan stöta på problem om det inte finns tillräckligt med finansiering eller resurser för att stödja nya initiativ eller förändra processer i enlighet med omfattande förändringar. Det är viktigt att chefer identifierar potentiella hinder innan de genomför stora förändringar, så att rätt resurser kan tilldelas i förväg.
  3. Dåligt genomförande: Att genomföra omfattande organisationsförändringar kräver mer än bara en policyskrivning. Chefer behöver tydliga planer för hur de bäst kan kommunicera förändringar, säkerställa efterlevnad inom avdelningar, motivera medarbetare genom hela implementeringsfasen och fira framgångar längs vägen tills målen framgångsrikt har uppnåtts.
  4. Djupt rotade vanor och rutiner: När man försöker bryta sig loss från djupt rotade vanor och rutiner inom organisationen måste chefer hitta sätt att hjälpa sina team att göra befintliga arbetsflöden ”smarta” under övergångsperioden samtidigt som de utvecklar långsiktiga metoder och tillvägagångssätt som en del av större systemförändringar som fastställs av ledningsgruppen
  5. Produktivitetsförlust under övergångsperioden: När viktiga processer förnyas på grund av omfattande organisatoriska översyner, särskilt de som kräver många trial & error-sessioner, är det vanligt att kvalitetsstandarder och produktivitetsnivåer bland teammedlemmar tillfälligt minskar tills de nya metoderna har etablerats effektivt. Chefer måste vara uppmärksamma på att övervaka prestationerna under denna övergångsperiod och samtidigt införa positiva förstärkningsåtgärder vid behov.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information