Att använda SMART när du skapar projektmål

SMARTA MÅL

Som projektledare är det viktigt att ha tydliga målsättningar för ditt projekt. SMART är en akronym som står för Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda. Det är en metod som hjälper dig att skapa mål som är konkreta och genomförbara. Läs vidare för att lära dig hur man använder SMART när man skapar projektmål.

Specifika mål är viktiga för att ge ditt team tydliga direktiv och riktlinjer. När du skapar ett specifikt mål, se till att det beskriver vad som behöver uppnås i detalj. Ju mer specifikt målet är, desto mer riktlinjer har ditt team att arbeta med. Till exempel kan ett bra specifikt mål vara: Öka försäljningen av produkten med 30% under det andra kvartalet.

Det andra begreppet ”Mätbara” fokuserar på siffror eller statistik som hjälper dig att bedöma framsteg. Det är viktigt att ha mätbara mål för att veta om din plan fungerar och om det slutliga resultatet möter dina förväntningar. Ett exempel på ett mätbart mål är att minska den genomsnittliga svarstiden på supportärenden till mindre än 24 timmar.

Accepterade mål är precis som det låter, de är accepterade av projektets medlemmar och intressenter. Att involvera teamet för att skapa mål ökar engagemanget och motivationen vilket leder till större framgångar. För att skapa accepterade mål, håll en session där du lyssnar på feedback från alla medlemmar och försöker komma fram till en gemensam och realistisk vision för projektet.

Realistiska mål är mål som är möjliga att uppnå inom den tilldelade tiden och med de tillgängliga resurserna. Att sätta orealistiska mål kan leda till avbrutna projekt och misslyckanden. En realistisk målsättning kan vara att öka antalet besökare på företagets webbplats med 10% under en tremånadersperiod.

Tidsbestämda mål behandlar tidsramen som är länkad till dina målsättningar. När du skapar ett tidsbestämt mål, se till att det finns en klar deadline eller tidslinje att följa. Det fasta datumet för målet ger tydlighet när en viss del ska vara klar. Exempel på ett tidsbestämt mål kan vara att slutföra utvecklingen av en produkt och lansera den på marknaden inom sex månader.

Sammanfattning

Att skapa projektmål kan vara en komplex process men med användningen av SMART kan det göras betydligt enklare. Genom att applicera SMART-principerna för dina mål, kommer du att ha en större förståelse för vilka prestationer som krävs i projektet och du kommer att ha en klar och konkret plan för att nå dina mål. Håll fast vid dessa principer och det kommer att förbättra din projektledning genom hela processen.

Ladda ner vår checklista för SMART här >>

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Kontakta oss för mer information