När gruppen förändras

Emma arbetar som mellanchef på ett företag. Hon har alltid varit stolt över den starka dynamik och sammanhållning som hennes team på sex medarbetare har uppvisat. Deras förmåga att samarbeta smidigt har varit avgörande för deras framgångar. Nu har det tillkommit en ny medarbetare in i gruppen och plötsligt har gruppen börjat fungera sämre tillsammans. Emma har märkt att det finns en spänning i gruppen som inte fanns tidigare. Kommunikationen verkar inte vara lika öppen och samarbetet är inte längre lika effektivt som det en gång var. Hon bestämmer sig för att ta itu med problemet innan det eskalerar ytterligare.

Emma har tidigare arbetat med FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation), som fokuserar på tre grundläggande behov: betydelsefull, kompetent och omtyckt. Hon bestämmer sig för att använda denna modell för att analysera situationen och hitta en lösning.

Emma börjar med att reflektera över hur den nya medarbetaren har påverkat dynamiken i gruppen. Enligt FIRO-modellen kan förändringar i gruppens sammansättning påverka de tre behoven på olika sätt:

  • Betydelsefull: Emma spekulerar i att den nya medarbetarens närvaro kanske har skapat osäkerhet bland de andra medlemmarna om deras roller och plats i teamet.
  • Kompetent: Den nya medarbetaren kan också ha påverkat uppfattningen av kompetens inom gruppen. Om den nya personen har unika färdigheter eller erfarenheter kan det påverka de befintliga medlemmarnas självförtroende negativt. Det kan också finnas en rädsla för att den nya medarbetaren kan vara ett hot mot deras egen kompetens.
  • Omtyckt: Den nya medarbetaren kan ha en direkt inverkan på gruppkänslan. Om den nya personen inte integreras smidigt eller om det finns missförstånd eller konflikter kan det påverka gruppens övergripande känsla av samhörighet.

Med denna förståelse i åtanke, formulerar Emma en plan för att återställa teamets tidigare harmoni:

  • Tydlig kommunikation: Hon bestämmer sig för att arrangera möten där både den nya medarbetaren och de etablerade teammedlemmarna kan uttrycka sina förväntningar, känslor och eventuella bekymmer. Genom transparent kommunikation hoppas Emma minska missförstånd och bygga ömsesidig respekt.
  • Teambuilding-aktiviteter: Emma planerar att genomföra teambuilding-aktiviteter som syftar till att stärka banden mellan teammedlemmarna, inklusive den nya medarbetaren. Målet är att skapa en känsla av tillhörighet samtidigt som förtroendefulla relationer byggs.
  • Konflikthantering: Emma är redo att direkt hantera eventuella konflikter som uppstår, genom att använda konstruktiva metoder för konflikthantering. Hon vill förespråka en kultur där öppenhet och samarbete står i centrum för att lösa oenigheter.

Genom att strategiskt tillämpa FIRO-modellen och engagera sig i målinriktade åtgärder, strävar Emma efter att återställa den positiva dynamiken i sitt team. Hon hoppas att dessa insatser ska leda till att alla medlemmar, nya som gamla, åter kan känna sig värdefulla, kompetenta och accepterade, vilket är grundläggande för ett framgångsrikt och välfungerande team.

Kontakta oss för mer information