Hot & Våld på arbetsplatsen

Upplevda hotfulla situationer, trakasserier och våld ökar på våra arbetsplatser. Oro för att bli utsatt för hot och våld är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande rutiner, handlingsplaner, utbildning och omhändertagande av drabbade.

Utbildningen ger kunskap hur ni genom ett systematiskt förebyggande arbete minskar riskerna för hot och våld. Ni får kunskap och verktyg att skapa en plan för att hantera såväl skarpt läge som uppföljande insatser på bästa sätt. 

Utbildningen belyser också det egenansvar att verka för en trygg och säker arbetsmiljö, som alla medarbetare har.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, medarbetare.

Innehåll

 •  Vad säger lagen, vilka krav ställs på arbetsgivaren? Ansvar och roller
 •  Förebyggande åtgärder; fysiska och psykosociala
 •  Riskinventering; risk- och konsekvensanalys samt handlingsplan
 •  Säkerhetskultur, värderingar, attityder
 •  Hot- och våldsaspekter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1)
 •  Personlig förberedelse; hantera egen stress
 •  Kommunikation, bemötande, kroppsspråk, varningstecken
 •  Krisstöd och krishantering; reaktioner, processer, bearbetning
 •  Triggers vs stärkande faktorer
 •  Egna verksamheten, var står vi, hur går vi vidare?
 •  Aktuell forskning
 •  Verktyg och metoder
 •  Gruppövningar, erfarenhetsutbyte

Kursinformation

Antal dagar: 1
Pris: Be om offert
Typ: Företagsintern

Kontakta oss för mer information

,