Vores pædagogik

Peter & Partners utbildningar utgår ifrån Upplevelsebaserat lärande med beprövade metoder och som anpassas efter kursdeltagarnas förkunskaper och erfarenhet.

Fortbildning av yrkesverksamma syftar till att deltagarna snabbt skall kunna omsätta vunna kunskaper i praktisk tillämpning. Ofta är kompetensutvecklingsinsatserna relativt korta. Det ställer stora krav på att teori och praktik tillämpas på ett sådant sätt att deltagarna kan reflektera och omsätta dem i sin egen situation. Detta gäller speciellt inom ämnesområden som är starkt erfarenhetsbaserade t.ex. ledarskap, projekt, försäljning med flera, och som till sin natur innehåller få fall som är helt fel eller helt rätt.

Våra utbildningar genomförs ofta med kortare gemensamma genomgångar av teori och praxis, där praktiska exempel ligger till grund för resonemanget. Detta varvas sedan med diskussioner, där kursdeltagarnas egna situationer hamnar i fokus, kopplat till teorin.

För att omsätta teorin i mer praktiskt tillämpbara modeller, genomför utbildaren övningar, både enskilt och i grupp, där alla får en möjlighet att analysera och utvärdera möjligheterna med det som sagts och diskuterats. Tanken är att man på så sätt direkt ska omsätta teori i praktisk tillämpbarhet.

Även om deltagarnas egna verksamheter, frågeställningar och eventuella problem utgör en grund för diskussioner och övningar så förekommer det ofta exempel från olika branscher i syfte att lägga grund till ett bättre resultat.

Det är vedertagen kunskap att lärandeprocessen ökar vid egen praktisk tillämpning och koppling till egna erfarenheter. Därför lägger vi stor vikt vid att koppla teori till praktisk tillämpning och att deltagarna också får reflektera och relatera kring sina egna och andra erfarenhet. En annan viktig aspekt på lärande är motivation. Den äger deltagarna och hänger till stor del på hur utbildningen ”säljs in” i organisationen. Vi vet efter att ha utbildat tusentals chefer, projektledare, ledare och medarbetare, inom en rad verksamheter att vi som utbildare kan bidra till ökad motivation genom engagerade och kunniga utbildare som håller hög pedagogisk nivå.

Om utbildningen består av flera utbildningstillfällen får deltagaren med sig en hemläxa emellan tillfällena. Detta för att ytterligare fördjupa sina kunskaper samt att testa den på den egna verksamheten.